ТОП-НОВИНИ

Хороскоп 7 януари: Две зодии ще берат ядове в почивния ден

Снимка: Shutterstock

Две зодии ще берат ядове в почивния ден. Овните са дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си, а събота е осо­бен ден за Те­лец. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

То­зи ден сте дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. Събота е щас­т­лив за фи­нан­си­те на Овен и мно­го под­хо­дящ за ха­рмо­ни­зи­ра­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те. По­ве­че­то от вас са ве­ли­ко­душ­но нас­т­ро­е­ни по­ра­ди си­гур­ност­та си и сво­бо­да­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­те за об­щес­т­ве­на­та си изя­ва.

ТЕЛЕЦ

Събота е осо­бен ден за Те­лец. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­койс­т­вие до нер­в­ност. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те към до­мог­ва­ни­я­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, ко­и­то ще се опи­тат да ви при­чи­нят фи­нан­со­ва вре­да. Бъдете предпазливи!

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­ко­ен ден е събота за Близ­на­ци­те. Има­те мно­го проб­ле­ми и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те. Нат­ру­па­ла­та се у вас умо­ра ви пра­ви не­кон­цен­т­ри­ра­ни и мо­же да до­ве­де до греш­ки в из­вър­ш­ва­не на важ­на ра­бо­та през деня. Ка­то най-теж­ки за вас се­га се оказ­ват до­маш­ни­те ви де­ла.

РАК

В събота има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, ко­е­то ви пред­с­тои за де­ня. То има от­но­ше­ние към по­се­ще­ние в до­ма ви на при­я­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. В служ­ба­та ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние от же­на, ко­е­то ще ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние.

ЛЪВ

За да бъ­де събота прек­ра­сен ден за Лъ­во­ве­те, се зах­ва­не­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях, ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло. За дру­ги от вас де­нят пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от ко­и­то не е из­к­лю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден е събота за ре­а­ли­зи­ра­не на ня­кои от де­ла­та ви, но то­ва оп­ре­де­ле­но има зна­че­ние са­мо ако ра­бо­ти­те не на слу­жеб­но­то си мяс­то. Де­нят се свър­з­ва с при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес, но не при­бър­з­вай­те. Вни­ма­тел­но ана­ли­зи­рай­те си­ту­а­ци­я­та.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в събота. Ня­ма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дейс­т­ва­те, по-важ­но е, че ще ус­пе­е­те във всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­т­ве­ни дейс­т­вия.

СКОРПИОН

В събота мно­го от Скор­пи­о­ни­те са в със­то­я­ние да от­х­вър­лят ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие ще имат и въп­ро­си­те, ко­и­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, де­нят ня­ма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция на път. При­е­ме­те без ре­зер­ви пред­ло­же­ни­е­то  в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

В събота Стрел­ци­те са дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ни­я­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви при­до­бив­ки, но не неп­ре­мен­но с па­ри. По­зи­ци­и­те на някои в то­ва от­но­ше­ние не са осо­бе­но бла­гоп­ри­я­т­ни. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или да учас­т­ва­те в ха­зар­т­ни иг­ри. Възможността да загубите пари е голяма, нямате шанс да надскочите възможностите си.

КОЗИРОГ

Събота ще за­поч­не труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­с­тои но­ва про­фе­си­о­нал­на дей­ност. За да ус­пе­е­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, е не­о­б­хо­ди­ма по-го­ля­ма мо­би­ли­за­ция от ва­ша стра­на и де­ла­та ви ще тръг­нат от са­мосе­бе си. Днес ще има­те под­к­ре­па­та на вли­я­те­лен чо­век, който ще ви даде едно рамо в изработването и реализирането на някакъв проект.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чув­с­т­ва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­т­ват. Из­вес­т­ни неп­ри­я­т­нос­ти очак­вай­те в до­ма си. Спри­ха­ви сте по­ра­ди ед­на без­сън­на нощ. Нап­рег­на­ти ще са кон­так­ти­те ви в събота, тех­ни­ят ха­рак­тер се обус­ла­вя от биз­нес. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да не давате гласност на работата, с която сте се заели. Възможен е опит за измама или подвеждане.

РИБИ

Ос­вен ня­кои до­маш­ни труд­нос­ти, на ко­и­то ве­че се виж­да кра­ят, събота ня­ма да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти. Днес бъ­де­те пре­циз­ни в хар­че­не­то, не си поз­во­ля­вай­те раз­то­чи­тел­с­т­ва. В кон­так­ти­те ви е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­т­ни драз­не­ния, об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то ви мяс­то ди­на­мич­но се про­ме­ня, тъкмо започвате да работите по текущите си задачи и изниква нещо друго с по-голяма важност. Не се разпилявайте!

 

 

 

източник:БЛИЦ


loading...
loading...

Коментари

коментара

Close

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Затвори