ТОП-НОВИНИ

Хороскоп за 30 декември: Успешен ден за 5 зодии

Снимка: ShutterstockОВЕН

Днеш­ни­ят пе­тък има двойнс­т­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. Ще ви се на­ло­жи да пре­о­до­ле­е­те труд­нос­ти, за да ре­а­ли­зи­ра­те стре­ме­жи­те си, но са­мо ако пос­тъп­ва­те ра­зум­но, без из­лиш­но при­бър­з­ва­не и кон­т­ро­ли­ра­не на емо­ци­о­нал­ни­те си ре­а­к­ции. Труд­нос­ти­те в дру­гия слу­чай ще ви нап­ра­вят нер­в­ни, дръз­ки и до­ри бе­зот­го­вор­ни.

ТЕЛЕЦ

То­зи ден не е лош за по­ве­че­то от вас. Пе­тък се свър­з­ва с фи­нан­со­ви за­ни­ма­ния, но ще въз­ник­нат ог­ром­ни неп­ри­я­т­нос­ти, свър­за­ни с па­ри. Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с да­де­но­то ви до­ве­рие. На­деж­ди­те на по­ве­че­то от Те­лец се свър­з­ват с чо­век, кой­то е го­тов да ви по­мог­не във всич­ко и да ока­же вли­я­ни­е­то си на мно­го мес­та.

БЛИЗНАЦИ

Го­ле­ми зат­руд­не­ния се из­п­реч­ват на пъ­тя ви и въз­пи­рат ва­ши­те кон­к­рет­ни дейс­т­вия във връз­ка с осъ­щес­т­вя­ва­не на пла­но­ве­те ви. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва, про­е­к­ти­те ви неп­ре­мен­но ще се ре­а­ли­зи­рат, но ще ви се на­ло­жи да дейс­т­ва­те с нес­тих­ващ ен­ту­си­а­зъм до пъ­лен ус­пех. Око­ло вас ви­тае ат­мос­фе­ра на за­вист.

РАК

В пе­тък Ра­ци­те мо­гат да се въз­пол­з­ват от под­к­ре­па­та на доб­ри и пре­да­ни при­я­те­ли. Са­ми­те вие днес сте къс­мет­лии и де­ла­та ви ще имат по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Ня­ма да е из­лиш­но да се съ­о­б­ра­зя­ва­те в по-го­ля­ма сте­пен със си­ту­а­ци­я­та око­ло се­бе си. Пе­тък да­ва въз­мож­ност за при­до­бив­ки или па­рич­ни пе­чал­би от из­вър­ше­на ра­бо­та.

ЛЪВ

Щас­т­ли­ва слу­чай­ност ще ви раз­ми­не с очак­ва­ни неп­ри­я­т­нос­ти и ще се пре­вър­не в на­ча­ло на по­ре­ди­ца от ус­пе­хи, ко­и­то ще ви поз­во­лят да се ре­а­ли­зи­ра­те по же­лан на­чин. Днес е на­ча­ло­то. Сре­щи­те ви днес се ха­рак­те­ри­зи­рат с по­ви­шен емо­ци­о­на­лен гра­дус. В де­ло­ви­те кон­так­ти ще въз­ник­нат ня­кои про­ти­во­ре­чия. Не пре­неб­рег­вай­те съ­ве­ти­те.

ДЕВА

Дейс­т­вай­те без при­тес­не­ния по де­ло­ви въп­ро­си, ко­и­то ви ин­те­ре­су­ват. Ще се сблъс­ка­те с мно­го труд­нос­ти и от­ча­я­ни­е­то ще бъ­де мно­го бли­зо до вас, ще ги пре­о­до­ле­е­те без ос­та­тък. Раз­чи­тай­те на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и уси­лия. Ус­пех за оне­зи от вас, ко­и­то раз­ре­ша­ват спо­ро­ве в съ­да.

ВЕЗНИ

Днес най-мно­го ви под­хож­да да про­я­ви­те твърд ха­рак­тер и да бъ­де­те не­о­т­с­тъп­чи­ви в ис­ка­ни­я­та си. Мо­же­те да за­во­ю­ва­те ус­пех в де­ло­ви­те дейс­т­вия, при про­веж­да­не на пре­го­во­ри, под­пис­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни до­го­во­ри, в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и при де­ло­ви пъ­ту­ва­ния. За ус­пе­хи­те си тряб­ва да се пре­бо­ри­те.

СКОРПИОН

Де­нят е мно­го до­бър за Скор­пи­о­ни­те и ако има­те се­га кон­к­ре­тен план за дейс­т­вие, без съм­не­ние ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи. Но ако не сте ре­ши­ли как­во да пра­ви­те и раз­чи­та­те на слу­чай­но раз­ви­тие на не­ща­та, пе­тък ще бъ­де обик­но­вен. Мно­зи­на мо­гат да на­со­чат уси­ли­я­та си във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и да ре­а­ли­зи­рат пе­чал­ба.

СТРЕЛЕЦ

Ден за при­до­бив­ки, за лю­бов, за ак­тив­на про­фе­си­о­нал­на дей­ност при Стрел­ци­те. При­до­бив­ки­те ще пос­лед­ват от ес­тес­т­ве­ния ход на съ­би­ти­я­та око­ло вас чрез кон­так­ти и вза­и­м­ни дейс­т­вия, но тряб­ва да из­бяг­ва­те рис­ка или да раз­чи­та­те на шанс. Пла­ни­рай­те, под­ло­же­те на ана­лиз се­гаш­ни и пред­с­то­я­щи дейс­т­вия. Наближава денят на равносметката, но вие няма от какво да се притеснявате.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог из­г­леж­дат не­а­н­га­жи­ра­ни към соб­с­т­ве­ни­те си проб­ле­ми днес и ня­как си с “ле­ка ръ­ка” ще след­ват съ­би­ти­я­та на де­ня. Ня­кой от служ­ба­та ви ще де­мон­с­т­ри­ра не­за­чи­та­не на лич­ност­та ви, ко­е­то ще бъ­де сиг­нал за про­ти­во­пос­та­вя­не­то ви. Не влизайте в лошия му тон, а игнорирайте мнението му. Ус­пеш­ни ще бъ­дат де­ло­ви­те кон­так­ти, ще на­ло­жи­те лич­ни­те си виж­да­ния.

ВОДОЛЕЙ

Пред­с­та­ви­те ви за ус­пе­шен ден мал­ко се раз­ли­ча­ват от ре­а­л­ност­та, за­що­то раз­чи­та­те из­к­лю­чи­тел­но на лич­на­та си ак­тив­ност. Шан­сът е на ва­ша стра­на, той е ха­рак­те­рен за про­фе­си­о­нал­ния ден, за фи­нан­со­ви­те ви ан­га­жи­мен­ти, за при­я­тел­с­ки­те кон­так­ти или те­зи с вли­я­тел­ни ли­ца, ко­и­то ще са го­то­ви да ви под­к­ре­пят. Дейната ви натура малко трудно ще се примири с бездействието.

РИБИ

Ус­пе­шен ден за ак­тив­ни­те меж­ду вас. Днес мно­зи­на ще бъ­дат об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни от хо­ра, на ко­и­то сте пра­ви­ли ус­лу­ги, ма­кар че не­до­вол­с­т­во­то ви към те­зи ли­ца по съ­що­то вре­ме е би­ло ог­ром­но. В пе­тък сте в със­то­я­ние да ре­ши­те важ­ни проб­ле­ми, ко­и­то на­пос­ле­дък са ви по­тис­ка­ли. Дейс­т­вай­те без ко­ле­ба­ние и ис­ка­йте от­п­ла­та за тру­да си. Сега е времето да получите онова, което ви се полага.

 

 

 

 

източник:БЛИЦ


loading...
loading...

Коментари

коментара

Подкрепете ни!

Ако харесвате сайта, моля харесайте го и във facebook

Powered by WordPress Popup

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Затвори