ТОП-НОВИНИ

Хороскоп 28 ноември: Понеделник ще доведе до отчаяние 3 зодии

Снимка: sanovnik.bg

Понеделник ще доведе до отчаяние 3 зодии. Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те, а Лъ­во­ве­те имат пред се­бе си до­бър ден. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз, осо­бе­но ва­лид­но за де­ла­та ви в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Има­те зат­руд­нен слу­же­бен ден. Въп­ре­ки че някои от вас имат здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, тo и вяра­та в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти ще ви до­ве­дат до же­ла­на­та цел.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци, в по­не­дел­ник бъ­де­те по-на­ход­чи­ви и пред­прием­чи­ви. Труд­нос­ти­те мо­же да прео­до­лее­те с под­кре­па­та на влия­тел­на же­на. По­не­дел­ник би мо­гъл да ви на­со­чи към кон­так­ти, кои­то са по­лез­ни за вас. Пред­стоят ви ус­пеш­ни раз­го­во­ри с ли­ца във връз­ка с изи­сква­ния­та ви за но­ва служ­ба или по­добр­ява­не ус­ло­вия­та на труд и зап­ла­ща­не.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пеш­но Близ­на­ци­те ще за­поч­нат но­ва­та сед­ми­ца, ако са нас­той­чи­ви в на­ме­ре­ния­та си и сме­ло се зах­ва­нат с де­ла­та си. Ка­то ра­бо­тен ден по­не­дел­ник се оче­рта­ва тру­ден и нап­рег­нат, но пер­спек­ти­ви­те са пол­зот­вор­ни за вас, ако ра­бо­ти­те в съд­ру­жие. Денят е тру­ден за някои биз­нес­ме­ни и неп­рия­тнос­ти­те произ­ли­зат от съд­руж­ни­ци­те.

РАК

Някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не и в по­не­дел­ник по­зи­ции­те ви в се­мей­ство­то са важ­ни и зна­чи­ми. То­ва оба­че ед­ва ли дей­ства лас­ка­тел­но за са­мо­чувс­твие­то ви, тъй ка­то има­те лич­ни проб­ле­ми и до­ри на­ли­це са някои оби­ди и ого­рче­ния. В слу­же­бен ас­пект има­те пер­спек­ти­ви за доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те имат пред се­бе си до­бър ден, из­пъл­нен с мно­го оп­ти­ми­зъм. Някои от вас са си из­вою­ва­ли слу­жеб­но място, ка­то ра­бо­та­та ви в тан­дем с ед­на же­на ще да­де нео­чак­ва­но доб­ри ре­зул­та­ти. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на сре­щи и раз­го­во­ри с ко­ле­ги и прия­те­ли. Тяхна­та на­ход­чи­вост мо­же да се ока­же по­лез­на и за вас.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ви­те имат тру­ден по­не­дел­ник. Лю­бов­на­та връз­ка или пар­тни­ра­не­то с няко­го би мог­ло да об­лек­чи деня ви. Ос­вен то­ва, ако спо­де­ли­те слу­жеб­ни­те си проб­ле­ми с няко­го от прия­тел­ско­то об­щес­тво, мо­же да се из­не­на­да­те прия­тно от аде­кват­на и нав­ре­мен­на под­кре­па. Мно­го по­лез­ни са сре­щи­те ви и по­се­ще­ния­та от прия­те­ли.

ВЕЗНИ

Вез­ни, въп­ро­си­те, по кои­то сте пре­тър­пе­ли час­ти­чен неус­пех, сте твър­до ре­ше­ни днес да раз­ре­ши­те. И ще ви се от­да­де, сти­га да не са с фи­нан­сов ха­рак­тер. За­бе­ле­жи­тел­но е из­лъч­ва­не­то ви в по­не­дел­ник и ка­то че ли всич­ки са го­то­ви да ви по­мог­нат. Мо­же да се рад­ва­те на ус­пе­шен слу­же­бен ден,неочакван късмет.

СКОРПИОН

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Скор­пион из­жив­яват лю­бов­на мъ­ка, ве­роя­тно по­ра­ди пре­къс­ва­не на връз­ка­та. Чувс­тва­та са ог­ра­бе­ни и сте склон­ни да го проя­ви­те по няка­къв по­вод спрямо хо­ра­та от се­мей­ство­то ви. Ху­ба­во е да се ог­ле­да­те и да оце­ни­те ра­дос­ти­те в жи­во­та си. Мно­го ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден при по­ве­че ак­тив­ност от вас.

СТРЕЛЕЦ

С твър­да вяра в лич­ни­те спо­соб­нос­ти и въз­мож­нос­ти за са­мос­тоя­тел­но справ­яне мно­зи­на Стрел­ци се от­правят на път за чуж­би­на в по­не­дел­ник. За­беля­зва се неот­лъч­на под­кре­па на бли­зък чо­век до вас. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, ще имат труд­нос­ти, пре­диз­ви­ка­ни от проб­ле­ми на на­чал­ни­ци­те. Ще сте главно лице в неочаквана любовна авантюра, което ще доведе до раздори.

КОЗИРОГ

За­бе­ле­жи­тел­на пред­прием­чи­вост прояв­яват да­ми­те Ко­зи­ро­зи. По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден и въп­ре­ки някои неу­дов­лет­во­ри­тел­ни ас­пек­ти от фи­нан­со­во ес­тес­тво, ще се рад­ва­те на пос­ти­же­ния­та си. В служ­ба­та ще дей­ства­те в съд­ру­жие и ще пос­тиг­не­те ре­зул­та­ти, кои­то на­пъл­но ще ви за­до­волят. Па­зе­те се от мо­ше­ни­чес­тво и не допускайте лицемерите близо до себе си.

ВОДОЛЕЙ

По няка­къв по­вод в по­не­дел­ник Во­до­леи­те са с чувс­тво за ущърб. Обе­ди­не­те уси­лия­та си с няко­го, за да под­по­мог­не­те за раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми. Вни­ма­вай­те на ра­бот­но­то си място, въз­ник­ват опа­сни за вас об­стоя­телс­тва и ако не кон­тро­ли­ра­те по­ве­де­ние­то си, ще пре­тър­пи­те “ка­тас­тро­фа”. Ху­бав ден за до­го­во­ри­ра­не в биз­не­са за дълъг период.

РИБИ

По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Ри­би са влю­бе­ни. Нас­трое­ние­то ви оба­че мо­же да се вло­ши, ако ста­не­те по­вод за раз­трог­ва­не на връз­ка­та. Има­те тен­ден­ции за са­мо­на­ла­га­не в от­но­ше­ния­та и твър­де без­ком­про­мис­но по­ве­де­ние. Ува­жа­вай­те изи­сква­ния­та и на дру­га­та стра­на и не пре­диз­вик­вай­те кон­флик­ти. Бъ­де­те бди­тел­ни за из­ма­ми, не давайте израз на недоволството си.

 

 

източник:БЛИЦ


loading...
loading...

Коментари

коментара

Подкрепете ни!

Ако харесвате сайта, моля харесайте го и във facebook

Powered by WordPress Popup

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Затвори