ТОП-НОВИНИ

Хороскоп 27 ноември: Последният почивен ден ще се превърне в кошмар за 4 зодии

Снимка: sanovnik.bg

Последният почивен ден ще се превърне в кошмар за 4 зодии. Най-пос­ле ра­дос­тен и спо­ко­ен ден за Ри­би, а днес ще се из­си­пят куп зат­руд­не­ния на Овните. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

Днес ще ви се из­си­пят куп зат­руд­не­ния. При биз­нес­ме­ни­те са въз­мож­ни краж­би или па­рич­на из­ма­ма от стра­на на мъж, при слу­же­щи­те – ня­как­во пре­да­тел­с­т­во, свър­за­но с па­ри. На­деж­ди­те ви в ра­бо­та­та мо­же да спъ­не ня­как­ва но­вост или на­ме­са­та на мъж. Днес не е доб­ре да спо­де­ля­те или да се до­ве­ря­ва­те ня­ко­му. Пе­че­лив­ша так­ти­ка е да се дър­жи­те ре­зер­ви­ра­но в кон­так­ти­те и от­но­ше­ни­я­та си с окол­ни­те.

ТЕЛЕЦ

Неделя е под­хо­дяща за фи­нан­со­ва­та ви дей­ност, но дейс­т­вай­те вни­ма­тел­но и прес­мет­ли­во, не рис­ку­вай­те. Ня­кои ще имат при­тес­не­ния в служ­ба­та, въз­мож­но е да се ра­зо­ча­ро­ва­те от ня­ко­го. За дру­ги де­нят ми­на­ва спо­кой­но, до­ри мо­гат да очак­ват по­лез­на ус­лу­га от мъж. Съд­руж­ни­ци­те ще имат ус­пех в биз­не­са при по­ве­че пред­п­ри­е­м­чи­вост от тях­на стра­на.

БЛИЗНАЦИ

За­бе­ле­жи­тел­ни са ва­ши­те дип­ло­ма­тич­ност и уме­ре­ност при кон­так­ти­те ви днес, въп­ре­ки при­тес­не­ни­я­та, ко­и­то ви гне­тят. Осо­бе­но сдър­жа­ни ще са да­ми­те от зна­ка. Вни­ма­вай­те с мъ­же­те в служ­ба­та си, меж­ду тях има ня­кой, на ко­го­то не сте сим­па­тич­ни и умиш­ле­но ще ви при­чи­ни за­гу­би. Ня­кои от мъ­же­те Близ­на­ци ще осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция с въ­зоб­но­вя­ва­не­то на от­дав­на пре­неб­рег­на­то при­я­тел­с­т­во.

РАК

В неделя ня­кои Ра­ци ще са при­тес­не­ни от пред­с­то­я­ща­та же­нит­ба на ня­кое от де­ца­та им. За дру­ги са ха­рак­тер­ни опа­се­ния спря­мо чо­век от до­ма, бъ­де­те пред­паз­ли­ви с при­я­те­ли, ко­ле­ги или род­ни­ни, мо­же да очак­ва­те пре­да­тел­с­т­во от стра­на на мъж. Ус­пе­шен слу­же­бен ден за мно­зи­на, не ви очак­ват фи­нан­со­ви при­тес­не­ния. Биз­нес­ме­ни­те днес би­ха мог­ли да по­лу­чат из­год­на под­к­ре­па от съд­руж­ник. До­ве­ре­те се им се и след­вай­те хо­да на съ­би­ти­я­та.

ЛЪВ

В доб­ро нас­т­ро­е­ние са днес Лъ­во­ве­те. При мно­зи­на има ра­дос­т­ни съ­би­тия от лю­бо­вен ха­рак­тер, все пак не пре­ка­ля­вай­те с емо­ци­и­те. Доб­ре пот­ръг­ват де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те и днес мо­гат да се на­дя­ват на ус­пех. Мал­ци­на ще бъ­дат още­те­ни и зат­руд­не­ни­я­та ви не са за пре­неб­рег­ва­не, но се на­ла­га да про­я­ви­те гъв­ка­вост и тър­пе­ние в от­но­ше­ни­я­та и кон­так­ти­те си. Па­ри­чен проб­лем ви съз­да­ва ня­кой от ше­фо­ве­те в служ­ба­та.

ДЕВА

За то­зи знак де­нят ще е тру­ден и те­жък, въз­мож­ни са неп­ри­я­т­ни съ­о­б­ще­ния от чуж­би­на или не­ло­я­л­но от­но­ше­ние на мъж спря­мо вас. Пес­те­те па­ри­те си днес. Ще има­те ус­пех с не­до­вър­ше­на ра­бо­та в до­ма. Ня­кои ще по­лу­чат пред­ло­же­ние за брак от при­я­тел или ко­ле­га. Очер­та­ва се слу­жеб­на­та ра­бо­та да ви зат­ру­па до уши, бъ­де­те по-уме­ре­ни и не се раз­да­вай­те пре­ка­ле­но.

ВЕЗНИ

В неделя се на­ла­га да бъ­де­те сдър­жа­ни и ста­бил­ни вът­реш­но. Ня­кои биз­нес­ме­ни ще пре­тър­пят се­ри­о­з­ни фи­нан­со­ви неп­ри­я­т­нос­ти, мъж, въз­мож­но съд­руж­ник, ще ги при­чи­ни, ко­е­то ще въз­п­ре­пят­с­т­ва дру­ги ва­ши де­ла и пла­но­ве. За всич­ки Вез­ни па­рич­ни­ят проб­лем е труд­но раз­ре­шим днес, мо­гат да ви по­мог­нат вли­я­тел­ни връз­ки и под­к­ре­па­та на близ­ки. Не си поз­во­ля­вай­те ен­ту­си­а­зъм и емо­ции.

СКОРПИОН

Нас­ко­ро ня­кои са до­пус­на­ли греш­ка, до­ри глу­пост, и неделя е ха­рак­те­рен с “из­ку­п­ва­не” на прег­ре­ше­ни­я­та ви. Въп­ре­ки мрач­но­то ви нас­т­ро­е­ние то­зи ден е ус­пе­шен от фи­нан­сов ас­пект и де­ло­ва пред­п­ри­е­м­чи­вост. Биз­нес­ме­ни­те Скор­пи­он тряб­ва да бъ­дат ком­би­на­тив­ни и пред­паз­ли­ви спря­мо мъж. Очак­ва ги не­го­ля­ма пе­чал­ба от съд­ру­жен биз­нес, но и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри. За работещите – бла­гоп­ри­я­тен ден, с но­вос­ти око­ло ко­ле­ги­те ви.

СТРЕЛЕЦ

Мъж в служ­ба­та ще ви за­сег­не лич­но, мо­же да пре­тър­пи­те за­гу­би и огор­че­ния от то­зи чо­век. Ще ви под­к­ре­пи друг – мъж от при­я­тел­с­кия кръг, или за се­мей­ни­те – съп­руг или съп­ру­га. За ня­кои от вас де­нят е свър­зан с ра­дост в до­ма или при­я­т­но съ­би­тие с лю­бо­вен от­те­нък, въз­мож­но е пред­ло­же­ние за брак от сек­су­а­лен пар­т­ньор, кой­то ще ви до­не­се мно­го щас­тие и мно­го­чис­ле­но по­том­с­т­во. Биз­нес­ме­ни­те да бъ­дат гъв­ка­ви и дип­ло­ма­тич­ни днес.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог днес са зле нас­т­ро­е­ни и имат же­ла­ние да при­тес­нят ня­ко­го или да го пос­та­вят на мяс­то. Пре­о­до­лей­те не­га­ти­виз­ма, за­що­то ви очак­ват по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в до­ма, свър­за­ни с чо­век от чуж­би­на. Въз­пол­з­вай­те се и от кон­так­ти­те си с поз­нат мъж, кой­то мо­же да ви е по­ле­зен във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. Не раз­чи­тай­те оба­че на ко­ле­ги или при­я­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

И днес ще бъ­де­те в ус­лу­га на дру­ги­те, но по­лез­на ус­лу­га бих­те мог­ли да нап­ра­ви­те и на се­бе си, ако сте по-въз­дър­жа­ни и уме­ре­ни. Не си поз­во­ля­вай­те из­лиш­ни хар­чо­ве и рис­ко­ве, свър­за­ни с па­ри. В съд­ру­жен или се­ме­ен биз­нес бъ­де­те пред­паз­ли­ви, въз­мож­но е пре­да­тел­с­т­во от стра­на на мъж. Пар­т­ньо­ри оба­че ще ви до­не­сат мно­го ра­дост и ус­пех. В служ­ба­та днес – и ус­пе­хи, и за­гу­би.

РИБИ

Най-пос­ле ра­дос­тен и спо­ко­ен ден за Ри­би, при­я­т­ни но­вос­ти от па­ри­чен ха­рак­тер или слу­же­бен ус­пех ви но­си на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та. Въп­ре­ки то­ва днес бъ­де­те ико­но­мич­ни в по­куп­ки­те си за до­ма, вни­ма­вай­те в кон­так­ти­те и кри­ти­ки­те, за­що­то сте склон­ни към греш­ни пре­цен­ки за ня­ко­го. Кон­цен­т­ри­рай­те се в ра­бо­та­та си, не си поз­во­ля­вай­те не­мар­ли­вост и раз­то­чи­тел­с­т­во на вре­ме, по-къс­но мо­же да съ­жа­ля­ва­те.

 

 

 

източник:БЛИЦ


loading...
loading...

Коментари

коментара

Close

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Затвори