Хороскоп 13 ноември: Началото на седмицата ще стъжни живота на 4 зодии.

публикувана на 13.11.2017
Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те, а някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не
Началото на седмицата ще стъжни живота на 4 зодии. Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те, а някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не . Вижте какво ви очаква и вас!
ОВЕН
Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз, осо­бе­но ва­лид­но за де­ла­та ви в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Има­те зат­руд­нен слу­же­бен ден. Въп­ре­ки че някои от вас имат здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, тo и вяра­та в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти ще ви до­ве­дат до же­ла­на­та цел.
ТЕЛЕЦ
Тел­ци, в по­не­дел­ник бъ­де­те по-на­ход­чи­ви и пред­прием­чи­ви. Труд­нос­ти­те мо­же да прео­до­лее­те с под­кре­па­та на влия­тел­на же­на. По­не­дел­ник би мо­гъл да ви на­со­чи към кон­так­ти, кои­то са по­лез­ни за вас. Пред­стоят ви ус­пеш­ни раз­го­во­ри с ли­ца във връз­ка с изи­сква­ния­та ви за но­ва служ­ба или по­добр­ява­не ус­ло­вия­та на труд и зап­ла­ща­не.
БЛИЗНАЦИ
Ус­пеш­но Близ­на­ци­те ще за­поч­нат но­ва­та сед­ми­ца, ако са нас­той­чи­ви в на­ме­ре­ния­та си и сме­ло се зах­ва­нат с де­ла­та си. Ка­то ра­бо­тен ден по­не­дел­ник се оче­рта­ва тру­ден и нап­рег­нат, но пер­спек­ти­ви­те са пол­зот­вор­ни за вас, ако ра­бо­ти­те в съд­ру­жие. Денят е тру­ден за някои биз­нес­ме­ни и неп­рия­тнос­ти­те произ­ли­зат от съд­руж­ни­ци­те.
РАК
Някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не и в по­не­дел­ник по­зи­ции­те ви в се­мей­ство­то са важ­ни и зна­чи­ми. То­ва оба­че ед­ва ли дей­ства лас­ка­тел­но за са­мо­чувс­твие­то ви, тъй ка­то има­те лич­ни проб­ле­ми и до­ри на­ли­це са някои оби­ди и ого­рче­ния. В слу­же­бен ас­пект има­те пер­спек­ти­ви за доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция.
..
Източник: https://www.blitz.bg...

Популярно